Regulamin portalu firmoweewolucje.bzwbk.pl

I. Definicje

 1. Autoryzacja – potwierdzenie w Oddziale, że firma podająca dane podczas rejestracji do Portalu, jest klientem BZ WBK. Autoryzacji może dokonać właściciel firmy lub osoba mająca upoważnienia do jej reprezentacji.
 2. BZ WBK/Usługodawca - oznacza Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723. NIP: 896 000 56 73, o kapitale zakładowym 992 345 340 zł w całości wpłaconym.
 3. Hasło - ciąg znaków ustalony indywidualnie przez Użytkownika podczas pierwszego logowania, służący Użytkownikowi do dostępu do Portalu.
 4. Klient BZ WBK – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, a także wspólnicy spółki cywilnej osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, będąca posiadaczem rachunku bankowego dla firm prowadzonego przez BZ WBK.
 5. Konto – indywidualny, oznaczony Loginem i Hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym BZ WBK, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika w wyniku rejestracji oraz możliwa jest edycja ww. danych, a także korzystanie przez Użytkownika z udostępnianych przez BZ WBK funkcjonalności Portalu, w tym z Usług.
 6. Login – adres e-mail podany podczas rejestracji Konta.
 7. Oddział banku - jednostka organizacyjna BZ WBK prowadząca działalność operacyjną.
 8. Partner - oznacza podmiot współpracujący z BZ WBK przy redakcji treści, prezentacji usług lub organizacji warsztatów dla użytkowników Portalu.
 9. Portal - oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjno-promocyjną, stworzoną ,  i udostępnianą przez BZ WBK w domenie firmoweewolucje.bzwbk.pl.
 10. Regulamin - oznacza niniejszy dokument.
 11. RSS – (ang. Really Simple Syndication - łatwa dystrybucja treści) to, oparty na technologii XML,  sposób otrzymywania informacji (nagłowków i części treści) z wielu witryn internetowych jednocześnie.
 12. Serwisy - oznaczają zorganizowane platformy informatyczno-informacyjno-promocyjne udostępnione w sieci Internet stworzone przez BZ WBK (inne niż Portal)  lub Partnerów BZ WBK.
 13. Usługi - oznacza usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z poz. zm.), między innymi takie jak:
  • usługi informacyjno - promocyjne - usługi zapewniające Użytkownikowi dostęp do materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych o różnorodnej tematyce udostępniane na indywidualne żądanie użytkownika w taki sposób, aby użytkownik miał do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem stron Portalu, jak również usługi umożliwiające pobieranie fragmentów treści pochodzących z Portalu za pośrednictwem dedykowanego mechanizmu informatycznego (kanały RSS);
  • usługi społecznościowe - usługi świadczone za pośrednictwem Serwisów zgodnie z ich regulaminami, umożliwiające ich Użytkownikom nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi użytkownikami sieci Internet, w celu wymiany informacji,  korzystania z informacji i materiałów innych Użytkowników oraz zamieszczania informacji i materiałów,
  • w udostępnionych obszarach pamięci w infrastrukturze teleinformatycznej BZ WBK lub jej Partnerów,
  • przesyłanie newsletterów do Użytkowników,
  • możliwość uczestniczenia w organizowanych przez BZWBK lub Partnerów warsztatach i szkoleniach,
  • możliwość skorzystania z innych usług Partnerów, w tym na warunkach promocyjnych dedykowanych dla Klientów BZ WBK.
 14. Użytkownik: każda osoba korzystająca z Usług udostępnionych w Portalu, a w tym każdy użytkownik zdefiniowany poniżej: Użytkownik niezautoryzowany, Użytkownik zautoryzowany, Użytkownik Pracownik, Użytkownik Kandydat na przedsiębiorcę.
 15. Użytkownik niezautoryzowany - oznacza firmę, która zarejestrowała Konto na Portalu, która nie dokonała Autoryzacji w Oddziale banku.
 16. Użytkownik zautoryzowany – oznacza firmę, która zarejestrowała na Portalu, będącą Klientem BZ WBK, która dokonała Autoryzacji w Oddziale banku.
 17. Użytkownik Pracownik  – oznacza osobę fizyczną zatrudnioną lub świadczącą usługi na rzecz Użytkownika zautoryzowanego, którego Użytkownik zautoryzowany upoważnił do korzystania z określonych funkcjonalności. Użytkownik Pracownik może posiadać uprawnienia podstawowe lub rozszerzone. Specyfikacja Uprawnień została podana w załączniku nr 1. O rodzaju uprawnień decyduje Użytkownik zautoryzowany, poprzez wybór odpowiedniej opcji w menu, dostępnym po zalogowaniu w Portalu.
 18. Użytkownik Kandydat na przedsiębiorcę – oznacza osobę fizyczną, która zamierza podjąć działalność gospodarczą.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług, ogólne zasady korzystania z Portalu i/lub Serwisów i zakres odpowiedzialności BZ WBK.
 2. Regulaminy, określające szczegółowe zasady korzystania z Usług i/lub Serwisów, udostępniane są przez BZ WBK i/lub Partnera, na stronach umożliwiających korzystanie z tych Usług i/lub Serwisów.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

III. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług

 1. Zawarcie umowy następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Portalu przez Użytkownika, z zastrzeżeniem ust. 2 (np. kliknięcie w celu odczytania jakiejkolwiek informacji zamieszczonej w Portalu, wysłanie do BZ WBK pytania związanego z określoną tematyką Serwisu).
 2. Umowa na korzystanie z Portalu z Użytkownikiem niezautoryzowanym, Użytkownikiem zautoryzowanym, Użytkownikiem Pracownikiem, Użytkownikiem Kandydatem na przedsiębiorcę jest zawierana po pierwszym zalogowaniu do Portalu i akceptacji Regulaminu.
 3. Każdy Użytkownik może zaprzestać korzystania z usług świadczonych przez BZ WBK w zakresie korzystania z Portalu w każdym czasie opuszczając strony Portalu. Użytkownik Zautoryzowany, Użytkownik Pracownik, Użytkownik Kandydat na przedsiębiorcę może rozwiązać umowę o korzystanie z Portalu w każdym czasie dokonując wyrejestrowania Konta Użytkownika lub wypowiadając umowę na korzystanie z Portalu.
 4. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług dostępnych w Serwisach podlega postanowieniom regulaminów tych Serwisów.

IV. Warunki techniczne

 1. Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:
  • hardware,
  • połączenie z siecią Internet,
  • przeglądarkę internetową,
  • inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych Usług.
 2. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Portalu i Serwisów, może wymagać  włączenia w  przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.

V. Warunki korzystania z Usług

 1. Każdy Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 2. Zakazane jest korzystanie z Portalu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 3. Zakres udostępnianych w Portalu treści oraz funkcjonalności jest różny w zależności od rodzaju Użytkownika.
 4. Dostęp do poszczególnych funkcjonalności portalu regulują zapisy w tabeli dostępnej w Załączniku nr 1.
 5. BZ WBK zastrzega możliwości zmiany terminów wydarzeń, szkoleń, z przyczyn niezależnych od BZ WBK, np.:zdarzeń losowych takich jak choroba prelegenta, zmiana terminu szkolenia przez prelegenta, zmianę terminu przez właściciela lokalu, w którym będzie odbywało się szkolenie. W przypadku zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu, na które brak jest miejsc, BZ WBK poinformuje o tym fakcie proponując zamieszczenie Użytkownika na liście rezerwowej na wypadek zwolnienia się miejsca przez dotychczas zapisanych Użytkowników, decyduje kolejność poprawnych zgłoszeń zawierających prawdziwe dane w formularzu. BZ WBK zastrzega sobie prawo do odmowy rezerwacji miejsca na szkolenia Użytkownikowi wyrażającemu chęć uczestnictwa, z powodu braku miejsc lub uprzedniego naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
 6. BZ WBK jest uprawniony do zaprzestania udostępniania Portalu lub jego poszczególnych elementów w przypadku utraty przez Użytkownika zautoryzowanego statusu Klienta BZWBK lub utraty przez niego statusu przedsiębiorcy. W takim przypadku dalsze korzystanie z Portalu jest możliwe na zasadach przysługujących Użytkownikom niezautoryzowanym. W przypadku utraty przez Użytkownika zautoryzowanego statusu Klienta BZWBK lub utraty przez niego statusu przedsiębiorcy, Pracownik firmy, który korzystał z Portalu, może nadal korzystać z jego zasobów na zasadach przysługujących Użytkownikom niezautoryzowanym.

VI. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. W przypadku Użytkownika niezautoryzowanego i Użytkownika zautoryzowanego.
  1. Użytkownik może złożyć reklamację
   • ustnie: osobiście lub telefonicznie w dowolnej jednostce organizacyjnej Banku zajmującej się obsługą klienta;
   • pisemnie: przesyłką pocztową na adres siedziby Banku lub jego dowolnej jednostki organizacyjnej zajmującej się obsługą klienta lub poprzez kuriera lub posłańca lub osobiście w dowolnej jednostce organizacyjnej Banku zajmującej się obsługą klienta;
   • w formie elektronicznej: poprzez formularz reklamacyjny na stronie internetowej Banku.
  2. Odpowiednie adresy oraz numery telefonów Banku dostępne są w jednostkach organizacyjnych Banku zajmujących się obsługą klienta oraz wskazane są na stronie internetowej Banku www.bzwbk.pl.
  3. Odpowiedź na reklamację, w zależności od charakteru sprawy oraz wyboru Użytkownika, zostanie udzielona przez Bank listownie lub sms, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
  4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, termin ten może zostać wydłużony maksymalnie do 60 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Użytkownika przez Bank przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji przez Bank  dostępne są na stronie internetowej Banku www.bzwbk.pl oraz w jednostkach organizacyjnych Banku zajmujących się obsługą klienta.
  5. Spór między Użytkownikiem będącym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą a Bankiem w sytuacji nieuwzględnienia przez Bank reklamacji Użytkownik może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów przed Rzecznikiem Finansowym, w trybie określonym w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.
 2. W przypadku Użytkownika pracownik firmy i Użytkownika kandydat na przedsiębiorcę.
  1. Użytkownik może złożyć reklamację
   • ustnie: osobiście lub telefonicznie w dowolnej jednostce organizacyjnej Banku zajmującej się obsługą klienta
   • pisemnie: przesyłką pocztową na adres siedziby Banku lub jego dowolnej jednostki organizacyjnej zajmującej się obsługą klienta lub poprzez kuriera lub posłańca lub osobiście w dowolnej jednostce organizacyjnej Banku zajmującej się obsługą klienta;
   • w formie elektronicznej:  poprzez formularz reklamacyjny na stronie internetowej Banku lub poprzez usługę BZWBK24 Internet.
  2. Odpowiednie adresy oraz numery telefonów dostępne są w jednostkach organizacyjnych Banku zajmujących się obsługą klienta oraz wskazane są na stronie internetowej Banku www.bzwbk.pl.
  3. Odpowiedź na reklamację, w zależności od charakteru sprawy oraz wyboru klienta, zostanie udzielona przez Bank listownie lub poprzez skrzynkę odbiorczą w BZWBK24 lub sms, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych  przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, termin ten może zostać wydłużony maksymalnie do 60 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Użytkownikowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia.
  4. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji przez Bank  dostępne są na stronie internetowej Banku www.bzwbk.pl oraz w jednostkach organizacyjnych Banku zajmujących się obsługą klienta.
  5. Użytkownik Promocji może zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta.
  6. Spory pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem mogą być rozstrzygane polubownie przed Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich, o ile wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 8000 zł.
  7. Spory między Użytkownikiem a Bankiem w sytuacji nieuwzględnienia przez Bank reklamacji Użytkownikiem może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów przed Rzecznikiem Finansowym, w trybie określonym w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

VII. Odpowiedzialność BZ WBK

 1. W przypadku Użytkownika niezautoryzowanego i Użytkownika zautoryzowanego
  1. BZ WBK nie ponosi odpowiedzialności:
   • za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Portalu przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie hasła lub loginu do konta, ujawnianie danych osobowych,
   • za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia konta każdego Użytkownika, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu,
   • za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez każdego Użytkownika danych oraz informacji z Portalu w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych, itp.,
   • za jakiekolwiek ewentualne szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem,
   • za treści umieszczane na Portalu przez Partnerów, zarówno merytoryczne w formie artykułów jak i opisy oferty Partnera oraz wysokość rabatu dla zautoryzowanych Użytkowników. BZ WBK nie dokonuje analizy redakcyjnej oraz autoryzacji przedpublikacyjnej.
   • za opis szkoleń dostarczanych przez zewnętrznych dostawców.
  2. BZ WBK nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Portalu i/lub Serwisów przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane i informacje na stronach Portalu i/lub Serwisów sprosta oczekiwaniom każdego Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez BZ WBK.
  3. BZ WBK zastrzega, że wszelkie zawarte w Portalu treści mają charakter informacyjno-promocyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy BZ WBK a Użytkownikiem. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że informacje zamieszczone w ramach materiałów udostępnianych za pośrednictwem Portalu, jak w szczególności wszelkiego rodzaju dane, porady i wskazówki - nie zastąpią porad ani wskazówek udzielonych przez eksperta w tej dziedzinie na podstawie szczegółowej analizy wszystkich okoliczności danego przypadku. Wskazane wyżej treści są przygotowywane z dołożeniem starań, aby były poprawne merytorycznie i aktualne, jednakże BZ WBK nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność, czy możliwość zastosowania się do zawartych w nich danych, wskazówek, porad, itp., ani za skutki ich zastosowania, w szczególności w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.
 2. W przypadku Użytkownika Pracownik firmy i Użytkownika Kandydat na przedsiębiorcę.
  1. BZ WBK nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych przez Użytkowników, których zbieranie jest możliwe w Portalu.

VIII. Prawa własności intelektualnej

 1. Przyjęty w na stronach Portalu i/lub Serwisów wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.
 2. Portal i/lub Serwisy zawierają utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne.
 3. Treści udostępniane na stronach Portalu i/lub Serwisów mogą być opatrzone znakiem "Copyright 2015 Bank Zachodni WBK S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone"
 4. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, BZ WBK udostępnia na stronach Portalu i/lub Serwisów na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych.
 5. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Portalu i/lub Serwisów, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.
 6. Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Portalu i/lub Serwisów nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.
 7. Każdy Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach Portalu i/lub Serwisów jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz.U. z 2003 Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.).
 8. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Portalu i/lub Serwisów w całości lub części w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody BZ WBK poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 9. Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu i/lub Serwisów treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach Portalu i/lub Serwisów treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów.
 10. Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu i/lub Serwisów treści, co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają BZ WBK niewyłącznej nieodpłatnej, licencji na korzystanie z tego utworu na następujących polach eksploatacji:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie egzemplarzy utworu jakąkolwiek znaną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 11. Licencja, o której mowa w ust. 10, zostaje udzielona z chwilą udostępnienia utworu w Portalu, na cały czas trwania autorskich praw majątkowych do utworu.
 12. BZ WBK jest uprawniony do udzielania sublicencji na korzystanie z treści udostępnionych na zasadach określonych w ust. 10.
 13. Użytkownik zezwala BZ WBK na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworu, tj. w szczególności na jego modyfikowanie, dokonywanie w nim skrótów i zmian redakcyjnych, z prawem dalszego udzielania takiego zezwolenia, a także na włączanie do utworu treści pochodzących od Użytkownika lub włączanie utworu lub jego części do innych utworów, bez nadzoru autorskiego ze strony Użytkownika - w zakresie opisanym w ust. 10 powyżej.

IX. Ochrona prywatności

 1. Zasady gromadzenia i wykorzystania danych osobowych określone są w polityce prywatności serwisów internetowych bzwbk.
 2. W trakcie korzystania z Serwisu w systemie teleinformatycznym korzystającego instalowane są pliki cookie. Informacje o stosowanych w Portalu plikach cookie dostępne są w zakładce Informacje o plikach cookie.

X. Ochrona danych osobowych

 1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, BZ WBK jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.), do przetwarzania danych osobowych Użytkowników niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy
  o świadczenie Usług przez BZ WBK oraz w celu prawidłowej realizacji Usług.
 2. BZ WBK zastrzega, że w przypadku korzystania z niektórych Usług każdy Użytkownik zobowiązany jest do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez BZ WBK zgodnie z obowiązującym prawem.
 3. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
  • nazwisko i imiona Użytkownika;
  • numer NIP;
  • adres siedziby lub pobytu;
  • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres siedziby;
  • adres poczty elektronicznej;
  • numer telefonu;
 4. Udostępniając formularz rejestracyjny BZ WBK określa dane osobowe Użytkowników, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy o świadczenie Usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożnością świadczenia Usług przez BZ WBK.
 5. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest BZ WBK.  Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi - wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez BZ WBK.
 6. BZ WBK jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 7. BZ WBK zastrzega, że w przypadku zgłaszania BZ WBK problemów związanych z korzystaniem z Portalu i/lub Serwisów, Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, z zastrzeżeniem prawa BZ WBK do przechowywania kopii takiej korespondencji.
 8. W przypadku uzyskania przez BZ WBK wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Portalu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, BZ WBK  może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

XI. Postanowienia końcowe

 1. O zmianach Regulaminu BZ WBK informuje przez ogłoszenie nowego Regulaminu w Portalu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie jego opublikowania na Portalu. Każdy Użytkownik po zalogowaniu do portalu otrzymuje informacje o zmianie Regulaminu Potwierdzenie informacji o zapoznaniu się ze zmianami i akceptacja nowego Regulaminu odbywa się poprzez zaakceptowanie tych informacji z menu po zalogowaniu do Portalu i upoważnia Użytkownika do dalszego korzystania z portalu.
 2. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Portalu, Użytkownik może kierować na adres poczty elektronicznej portalfirmoweewolucje@bzwbk.pl
 3. Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego.
 4. Regulamin wchodzi w życie dnia 30.08.2016 r.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 1. Tabela uprawnień w Portalu dla poszczególnego typu Użytkownika.

 

BONUSY I PARTNERZY

więcej bonusów

WYDARZENIA I SZKOLENIA

więcej wydarzeń

NASZE ARTYKUŁY

więcej artykułów
Firmowe Ewolucje – lokalne wsparcie biznesu Bank Zachodni WBK rusza z programem „Kupuj u sąsiada”

PRODUKTY I USŁUGI

więcej produktów